Algemene Voorwaarden

Abonnementenopzeggen.nl wijst u er uitdrukkelijk op dat de brieven die via de website worden gegenereerd door u zelf, voldoende, gefrankeerd dienen te worden verzonden.

Door gebruik te maken van de opzegbrief op Abonnementenopzeggen.nl machtigt u Abonnementenopzeggen.nl op geen enkele wijze om namens u een abonnement te beëindigen.

Abonnementenopzeggen.nl is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor het tijdig en juist opzeggen van een abonnement.

Abonnementen opzeggen spant zich in om de adresgegevens van de verschillende bedrijven met betrekking tot het opzeggen van abonnementen actueel te houden en actualiseert deze periodiek.

Indien u echter, binnen een redelijke termijn, geen reactie heeft vernomen van de organisatie waar u een abonnement of anderszins dienstverlening heeft opgezegd, adviseert Abonnementenopzeggen.nl u om rechtstreeks met dat bedrijf contact op te nemen en te informeren wanneer u een bevestiging krijgt van uw opzegging.

Kiest u ervoor om gebruik te maken van de verzendservice van Abonnementenopzeggen.nl, dan aanvaardt Abonnementenopzeggen.nl geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die op welke manier dan ook ontstaat door het gebruik van de opzegbrief verzendservice op de website. Abonnementenopzeggen.nl kan niet garanderen dat de opzegbrieven in ontvangst en in behandeling worden genomen door de organisatie waarvoor de opzegbrief bestemd is. U bent zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze opzeggen van het abonnement volgens richtlijnen van de organisatie waarvoor de opzegbrief bestemd is, als ook de opvolging van de opzegging bij de desbetreffende organisatie.

Mocht de opzegging via de verzendservice niet in behandeling worden genomen via de organisatie waarvoor de opzegbrief bestemd is, ontvangt u de kosten van de opzegbrief verzendservice terug, of we versturen voor u de opzegbrief nogmaals gratis naar de betreffende organisatie.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals chat en fora. Abonnementen Loket B.V. is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Abonnementen Loket B.V. weer. De redactie van de website bekijkt de berichten die op chat en fora worden geplaatst niet vooraf, maar monitort de berichten steekproefsgewijs en naar aanleiding van meldingen van derden. Abonnementen Loket B.V. verwijdert berichten die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten. Indien een gebruiker een bericht aantreft dat in strijd met het bovenstaande is verzoekt Abonnementen Loket B.V. de gebruiker contact op te nemen met contact@abonnementenopzeggen.nl

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten via internet volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten.

Abonnementenopzeggen.nl is een activiteit van Abonnementen Loket B.V..

 

Privacy statement Abonnementenopzeggen.nl

Inleiding

Abonnementenopzeggen.nl neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met contact@abonnementenopzeggen.nl.

Wie is Abonnementenopzeggen.nl?

Abonnementenopzeggen.nl is de besloten vennootschap Abonnementen Loket B.V., kantoorhoudende te (6862VS) Oosterbeek aan Klingelbeekseweg 27 H 31, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09191803.

Abonnementenopzeggen.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Abonnementenopzeggen.nl de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Abonnementenopzeggen.nl jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Abonnementenopzeggen.nl persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Abonnementenopzeggen.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Abonnementenopzeggen.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Core Busines

Marketing

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Abonnementenopzeggen.nl heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt tijdens jouw gebruik van abonnementenopzeggen.nl, of omdat de gegevens gegenereerd worden tijdens jouw gebruik van abonnementenopzeggen.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Abonnementenopzeggen.nl over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Abonnementenopzeggen.nl. Je kunt verzoeken dat Abonnementenopzeggen.nl je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Abonnementenopzeggen.nl te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Abonnementenopzeggen.nl of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Abonnementenopzeggen.nl te verkrijgen. Abonnementenopzeggen.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Abonnementenopzeggen.nl je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Abonnementenopzeggen.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar contact@abonnementenopzeggen.nl. Abonnementenopzeggen.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Abonnementenopzeggen.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Abonnementenopzeggen.nl je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers, zoals Google (voor analytics en retargeting), Sendgrid, Amazon en Daisycon (voor e-mailmarketing), Google Cloud (de host van abonnementenopzeggen.nl), Pay.nl (betaaldienstverlener)
  • Wanneer je daar toestemming voor gegeven hebt: het bedrijf waar je het abonnement van wil opzeggen
  • Wanneer je daar toestemming voor gegeven hebt: het ontvangen van de Unitedconsumers nieuwsbrief

Het kan zijn dat Abonnementenopzeggen.nl verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan door Abonnementenopzeggen.nl ingeschakelde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Abonnementenopzeggen.nl gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Abonnementenopzeggen.nl aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Abonnementenopzeggen.nl ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Abonnementenopzeggen.nl worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Abonnementenopzeggen.nl worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Abonnementenopzeggen.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar contact@abonnementenopzeggen.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Abonnementenopzeggen.nl jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar contact@abonnementenopzeggen.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Abonnementen Loket B.V.
Klingelbeekseweg 27 H 31
6862VS Oosterbeek

17-05-2018

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de content, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij Abonnementenopzeggen.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abonnementenopzeggen.nl is het niet toegestaan om de content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig de voorwaarden of de wet.

Abonnementenopzeggen.nl behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Abonnementenopzeggen.nl is een activiteit van Abonnementen Loket B.V.

Cookie statement

Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Abonnementen Loket B.V. (hierna ook: “Abonnementenopzeggen.nl” of “we” en “ons”) gebruik maakt via de website abonnementenopzeggen.nl (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies gebruikt Abonnementenopzeggen.nl?

Functionele cookies

Abonnementenopzeggen.nl maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

Social plug ins

Via de Website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals Facebook en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Retargeting cookies

Abonnementenopzeggen.nl maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Abonnementenopzeggen.nl om jou op die andere website advertenties te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Abonnementenopzeggen.nl alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

Verwijderen cookies

De toestemming die je hebt gegeven aan Abonnementenopzeggen.nl voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

>Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

Privacy Statement

De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Abonnementenopzeggen.nl van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

Wijzigingen

Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de Website bekend gemaakt.

Vragen

Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar contact@abonnementenopzeggen.nl.

Laatste 3 opzegreacties

Lees de ervaringen van andere bezoekers met opgezegde abonnementen.

Postcode Loterij

veel te omslachtig, zeker in vergelijking met aanmelden

Basic Fit

Bij ons basic-fit zijn er twee drukbanken buiten gebruik ,ik ben nu al 1,5 week bezig met klachten maar het wordt niet gemaakt ze melden het en daarmee moet je het mee doen Basic-fit is gebaat bij een andere leverancier van fitness apparaten. Slecht onderhoud en een waardeloze instelling van Matrix om Basic-Fit zolang te laten wachten. ...

Make A Wish

Goed doel maar kan niet blijven doneren.

Hoe werkt abonnementenopzeggen.nl

Gratis en gemakkelijk uw abonnementen opzeggen.

  • Invullen
  • Printen
  • Verzenden

Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord