ToucanTalk Eindeloos reviews

Deel jouw ToucanTalk Eindeloos review

Lees de reviews van andere bezoekers die hun ToucanTalk Eindeloos abonnement hebben opgezegd via Abonnementenopzeggen.nl


voor deze opzegservice

ToucanTalk Eindeloos

Dit is een herhaalde opzegging.
De opzegging is al eerder door de KPN gedaan op of omstreeks 6 april 2007, desondanks worden er per IC grote bedragen van mijn giro 4611148 afgeschreven.

ToucanTalk Eindeloos

9. Beëindiging van de Diensten

9.1 Behoudens de Bijzondere Bepalingen, zijn wij gerechtigd de Overeenkomst met u op te zeggen:

9.1.1 met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 30 (dertig) dagen;

9.1.2 met onmiddellijke ingang, indien:

(A) u niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet en dit verzuim niet binnen 72 uur na door ons schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, hebt hersteld;
(B) u niet voldoet aan of niet in acht neemt enige andere verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst (“wanprestatie”) en, indien u wanprestatie pleegt en dit kan worden hersteld, u niet binnen een redelijke, door ons door een schriftelijke kennisgeving te bepalen, termijn de wanprestatie herstelt;
(C) u surséance van betaling aanvraagt, of er door of jegens u faillissement wordt aangevraagd, het faillissement wordt uitgesproken of u onder curatele wordt gesteld;
(D) wij reden hebben aan te nemen dat u ons onjuiste, valse of misleidende informatie hebt verstrekt met het doel de Diensten geleverd te krijgen ofwel tijdens de levering van de Diensten;
(E) u of enig ander persoon in uw huis of organisatie de Diensten gebruikt of, naar onze redelijke mening, verdacht wordt de Diensten te gebruiken voor onbehoorlijke, immorele, beledigende of illegale praktijken, fraude of poging tot fraude;
(F) wij aan een beschikking, instructie of verzoek van een Bevoegde Autoriteit dienen te voldoen.

9.2 U heeft het recht (een van) de Diensten conform de Bijzondere Bepalingen te beëindigen. De Overeenkomst zal worden geacht van rechtswege te zijn beëindigd ingeval u alle Diensten hebt beëindigd en geen extra Diensten bij ons conform de Overeenkomst hebt aangevraagd.

Voor ToucanTalk Eindeloos zijn in totaal 5 reviews geschreven. Voor de hele categorie Telefonie zijn de afgelopen 30 dagen 0 reviews geschreven.ToucanTalk Eindeloos opzegbrief statistieken

Opzegstatistieken ToucanTalk Eindeloos
Meer ToucanTalk Eindeloos statistieken

ToucanTalk Eindeloos opzeggen

Binnen 2 minuten ToucanTalk Eindeloos opzeggen


Wij gebruiken cookies op onze website omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Daarnaast willen we je op basis van jouw gebruik van de website gerichte advertenties kunnen laten zien binnen Google Search. Als je voor dit laatste toestemming geeft, klik dan hiernaast op ‘Akkoord’. Meer weten? Lees ons Cookie Statement Akkoord